Služby

Služby

SPECIALIZACE

Služby
Investorům

Co nabízím:

Nabízím výkon technického dozoru investora (TDI) s využitím získaných zkušeností při výkonu této činnosti v okresech Náchod, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou a v Praze na stavbách občanských, obytných, inženýrských i průmyslových pro celou řadu investorů . Dále kontrolu staveb bytů a rodinných domů (RD) před převzetím.

Nabízím zadavatelům – stavebníkům – investorům a zadavatelům a zpracovatelům projektové dokumentace staveb služby koordinátora BOZP na staveništi .

 

Zaručuji:

Při zajišťování inženýrské činnosti Vám zaručuji profesionální přístup technického dozoru a koordinátora BOZP na staveništi zejména díky zkušenostem a praxi v oboru. veškerá činnost je vykonávána v souladu se všemi obecně závaznými ČSN, ON, hygienickými předpisy, BOZP v parametrech a zásadách předepsanými projektem stavby.

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Nabízím zadavatelům – stavebníkům – investorům (dále jen zadavatel) a zadavatelům a zpracovatelům projektové dokumentace staveb služby koordinátora BOZP na staveništi .

Úspěšně jsem složila zkoušku pro získání Osvědčení o odborné způsobilosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006Sb. Evidenční číslo: 045/08/AKD/BOZP/O

Dnem 1.1.2007 nabyl účinnosti zákon č. 309/2006 Sb., který na zadavatele staveb klade další nové požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Požadavek dle:

§ § 14, odstavec 1.) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi s přihlédnutím k rozsahu složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace.

§ odstavec 2.) Koordinátor je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

§ 15, odstavec 1.) V případech, kdy při realizaci stavby a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den,

nebo

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.

odstavec 2.) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Inspekce práce (bývalý IBP) je oprávněna při nedodržení povinností uložených zákonem č. 309/2006 Sb. ukládat zadavateli stavby (stavebník, investor) pokuty dle zákona č. 251/2005 Sb o inspekci práce až do výše 400 tisíc Kč.

Zajištění koordinátora BOZP na staveništi:

Zákon č. 309/2006 Sb. v § 14 předepisuje zadavateli (investorovi, stavebníkovi) stavby, aby v případě, budou–li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby určil potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace.

Tuto službu vám na základě osvědčení „ Osoby odborně způsobilé“ mohu v plném rozsahu nabídnout a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. vykonávat.

Povinnost zřídit funkci koordinátora BOZP na staveništi mají tedy všichni zadavatelé staveb, na které bude vydáno pravomocné stavební povolení či ohlášení stavby a kterou bude realizovat více než jeden zhotovitel.

Dle stanoviska MPSV – Odbor bezpečnosti práce a pracovního prostředí se za věcně nesprávné považuje stanovisko, že zadání zakázky „generálnímu dodavateli“ stavby znamená z hlediska stavebníka (investora), že se jedná o stavbu prováděnou jedním zhotovitelem. Rozhodující je skutečný stav věci a tedy počet podnikatelských subjektů na stavbě se podílejících, ne forma smluvních vztahů mezi zadavatelem a zhotovitelem a mezi řetězcem dalších subdodavatelských vztahů při výstavbě tak, jak je v dnešní době převládající praxe.

Činnost koordinátora BOZP je nutná už v rámci přípravy stavby, zejména při zpracování části projektové dokumentace podle vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., přílohy č. 1 – E. Zásady organizace výstavby – bod h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 15 zákona č. 309/2006 Sb.). Ve fázi realizace zajišťuje koordinátor činnosti stanovené § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.

Koordinátor BOZP stavebních prací během přípravy stavby:

Vypracuje pro vás Plán BOZP na staveništi v písemné a grafické podobě se všemi nutnými a potřebnými požadavky a jednotlivé pracovní postupy při realizaci

Ohlásí za vás zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce (po vystavení plné moci)

V případě zájmu vám bude nápomocen při výběru zhotovitelů na základě posouzení stavu zabezpečení BOZP a PO při jednotlivých požadovaných činnostech stavebníkem.

Koordinátor BOZP stavebních prací při realizaci:

Koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.

Sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy.

Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností.

Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat.

Kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám.

Sleduje, zda zhotovitelé dodržují Plán BOZP a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků, případně upravuje Plán BOZP dle skutečnosti.

Zúčastní se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl stavebník přizván stavebním úřadem.

Navrhne termíny kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů.

Spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka.

Vyhotovuje zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a navrhuje opatření, zda a jakým způsobem je možné tyto nedostatky odstranit.

Unknown
ameteklogo
logo-531
logo-biom-cz
logo-esab-header
logo
Unknown
logo-pink
innogy-logo-rwe-brand-energy-png-favpng-ppPLRanX2KHk7iJbWCJTPxS5M
logo-1

Zůstaňte s námi v kontaktu